We’re taking part

Catch us at IETM’s satellite meeting - Rydym yn cymryd rhan yn is - gyfarfod IETM

Date:
13 Sep 2018, 10:00AM - 16 Sep 2018, 1:00PM
Location:
Llandudno, North Wales - Gogledd Cymru

Wales Arts International is working in partnership with IETM - International network for contemporary performing arts - to host this satellite meeting. Titled Fields of Vision: other voices, rural places, global stories, the meeting will ask questions about what’s happening beyond the metropolis; what does it mean to be an artist in a rural context; what models of practice are there, working with existing culture, connecting communities and re-exploring traditions? 

Read the IETM Programme and register as a delegate

Book a one-to-one

Katie James from Creative Europe Desk UK-Wales will be in attendance throughout the event and available to discuss Culture sub-programme funding opportunities. 

Work in theatre, dance, literature, publishing, music, museums, visual arts, fashion, or other creative industries or creative & cultural sectors? Find out more about developing European partnerships and networks by speaking to our Culture sub-programme specialist, Katie James.

Book a one to one here.

Support for Welsh professionals to attend IETM

IETM is a network of over 500 performing arts organisations and individual members working in the contemporary performing arts worldwide: theatre, dance, circus, interdisciplinary live art forms, new media. Current IETM members include Volcano Theatre Company, National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru.

If you work in the context of performing arts in Wales, Wales Arts International is offering bursaries to be able to attend this event and a future IETM meeting.  Please get in touch with WAI. 

As well as networking opportunities, there will be working sessions and an artistic programme including the recent Creative Europe beneficiaries National Theatre Wales will be live streaming its current production, The Tide Whisperer.

Llawn Festival

As a backdrop to the meeting Llawn Festival will also be taking place in Llandudno, and if you are attending the festival, you can drop Katie a line to book in a chat while you are there.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag IETM er mwyn cynnal is-gyfarfod yn Llandudno, Gogledd Cymru, rhwng 13 a 16 Medi 2018. Y teitl yw Maes Gweledigaeth: Lleisiau eraill, llefydd gwledig, straeon byd-eang, a bydd y cyfarfod yn gofyn cwestiynau ynglŷn â beth sy'n digwydd y tu hwnt i'r metropolis; beth mae bod yn artist yn ei olygu mewn cyd-destun gwledig; pa fodelau ymarfer sydd ar gael, yn gweithio gyda diwylliant sydd eisoes yn bodoli, gan gysylltu cymunedau ac ail-archwilio traddodiadau?

Darganfodwch rhaglen IETM a cofrestwch 

I fwcio un-i-un

Bydd Katie James o Ddesg Ewrop Greadigol Cymru-DU yn bresennol trwy gydol y digwyddiad ac ar gael i drafod cyfleoedd cyllid ar gael yn yr Is-raglen Diwyllianniol.
Gweithio mewn theatr, dawns, llenyddiaeth, cyhoeddi, cerddoriaeth, amgueddfeydd, celfyddydau gweledol, ffasiwn, neu ddiwydiannau creadigol eraill neu sectorau creadigol a diwylliannol? Dysgwch fwy am ddatblygu partneriaethau a rhwydweithiau Ewropeaidd trwy siarad â'n arbenigwr diwylliant, Katie James.

Bwciwch un i un yma

Cefnogaeth i weithwyr proffesiynol yng Nghymru i fynychu IETM

Mae IETM yn rhwydwaith o dros 500 o sefydliadau'r celfyddydau perfformio ac aelodau unigol sy'n gweithio yn y celfyddydau perfformio cyfoes ledled y byd: theatr, dawns, syrcas, ffurfiau celf byw rhyngddisgyblaethol, cyfryngau newydd.

Mae aelodau IETM cyfredol yn cynnwys Volcano theatre, National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru.

Os ydych chi'n gweithio yng nghyd-destun y celfyddydau perfformio yng Nghymru, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cynnig bwrsariaethau i allu mynychu'r digwyddiad hwn a chyfarfod IETM yn y dyfodol. Cysylltwch â WAI.

Yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio, bydd sesiynau gwaith a rhaglen artistig yn cynnwys buddiolwyr diweddar Ewrop Greadigol, National Theatre Wales yn ffrydio’n fyw ei chynhyrchiad presennol, The Tide Whisperer.

Gwyl Llawn

Fel cefndir i'r cyfarfod, bydd Llawn Festival hefyd yn digwydd yn Llandudno, ac os ydych chi'n mynychu'r ŵyl, gallwch chi cysylltu efo Katie i trefnu sgwrs yr un pryd.